Vrijeme je da se upoznamo!

 

 

Ja sam Dijana Ivanišević, i rođena sam 7.4.1987. godine u Mostaru. Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u  Istočnom Sarajevu 2010. godine, a magistrirala na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2012. godine, s temom "Emocionalna inteligencija i zadovoljstvo životom kod pušača i nepušača". Pored toga, početkom 2020. godine na Sveučilištu Hercegovina odbranila sam doktorski rad pod nazivom "Motivacioni i emocionalni faktori kao prediktori akademskog postignuća, mentalnog zdravlja i zadovoljstva životom studenata" i stekla sve uslove za sticanje naučnog stepena Doktor nauka, naučno polje: Psihologija, grana: Opšta psihologija.

 

U toku studiranja i rada učestvovala sam u brojnim edukativnim radionicama i seminarima, a aktivno se bavim i naučno-istraživačkim radom. Do sada sam objavila sljedeće radove: 

 

 • Ivanišević, D. i Vlašić, A. (2018). Relacija između crta ličnosti i motiva za postignućem kod studenata sportaša i nesportaša. Educa, 11(11), 21–29.
 • Čekrlija, Đ., Vlašić, A., Salković, S., Marijanović, J., Ivanišević, D. i Vujaković, L. (2018). Relacije kompleksa inferiornosti, superiornosti i infantilne inferiornosti sa osobinama alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. U: Zbornik radova III. otvoreni dani psihologije, Radovi (posebno izdanje) (str. 155–190). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
 • Vlašić, A. i Ivanišević, D (2018). Stres kao prediktor mentalnog zdravlja. Putokazi 6(1), 41–52.
 • Ivanišević, D., Vlašić, A. i Čolakhodžić, E. (2017). Achievement motivation among athletes and nonathletes students. Sportski Logos, 15(28-29), 5–11.
 • Vlašić, A. i Ivanišević, D. (2017). Faktorka struktura ZKA-PQ i polne razlike na pet bazičnih crta ličnosti prema Zuckermanovom Alternativnom modelu. U Zbornik radova sa V. kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem (str. 541–557). Sarajevo: Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Ivanišević, D. (2017). Emocionalna inteligencija i pušenje: jesu li pušači emocionalno inteligentniji od nepušača. Medica Jadertina, 47(3-4), 131–140.
 • Ivanišević, D. i Čolakhodžić, E. (2017). Differences in personality traits of students athletes and nonathletes. Homo Sporticus, 1, 17–22.
 • Ivanišević, D. (2017). Motivacija učenika u nastavnom procesu. Educa, 10(10), 63–67.
 • Ivanišević, D. (2015). Povezanost između životnog zadovoljstva i pušenja kod studenata. Educa, 8(8), 111–123.
 • Bogdanović-Čurić, J., Brkić-Šmigoc, J. i Ivanišević, D. (2014). Relacije između nivoa emocionalne vještine i kompetentnosti i intenziteta naklonosti socijalnom kontaktu kod adolescenata. Putokazi, 2(2), 107–118.
 • Bogdanović-Čurić, J., Ivanišević, D. i Mušinović, S. (2014). Motivacija studenata psihologije za bavljenje volonterskim radom. Putokazi,  1(1), 47–56.
 • Ivanišević, D. (2014). Neka socio-demografska obilježja pušača i nepušača. Radovi Filozofskog fakulteta, 15(2), 249-264.
 • Bogdanović-Čurić, J. i Ivanišević, D. (2014). Empatija i stilovi života studenata psihologije. U: Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i globalizacija 8(2) (str. 1219–1232). Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
 • Ivanišević, D. (2012). Agresivnost i samopoštovanje u adolescenata sa roditeljskom skrbi i adolescenata bez roditeljske skrbi. Suvremena pitanja, 14(1), 43–56.
 • Ivanišević, D. (2012). Emocije u sportu. Sportski logos, 10(19), 85–89.
 • Bogdanović-Čurić, J. i Ivanišević, D. (2012). Motivacija i zadovoljstvo učenika u rekreativnom bavljenju sportom. Sportski logos,  10(19), 44–51. 

 

Također, imam objavljene i sažetke u sljedećim Zbornicima sažetaka:

 

 • Vlašić, A. i Ivanišević, D. (2019). Validacijska studija upitnika za mjerenje D tipa ličnosti. U: Zbornik sažetaka sa VI kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem (str. 124). Banja Luka: Savez društva psihologa.

 • Čekrlija, Đ., Vujaković, L., Vlašić, A., Đurić, D., Ivanišević, D., Marijanović, J. i Salković, S. (2018). Revisited Alternative Five‐factor Model in Bosnian‐Herzegovinian, Croatian, Serbian and Montenegrin cultures. In: Book of abstracts 19th Conference on Personality (pp. 219). Zadar, 17.7-21.7: European Association of Personality Psychology (EAPP) and the Department of Psychology at the University of Zadar. 

 • Vlašić, A. i Ivanišević, D. (2017). Provjera faktorske strukture ZKA-PQ i spolnih razlika na pet bazičnih crta ličnosti prema Zuckermanovom alternativnom modelu. U: Zbornik sažetaka sa V. kongresa psihologa BiH s međunarodnim učešćem (str. 50). Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 
 • Ivanišević, D., Salković, S., Vlašić, A. i Bogdanović-Čirić, J. (2016). Razmatranje kanoničnih relacija alternativnog petofaktorskog modela ličnosti i fiksacija libida. U: Knjiga sažetaka III. otvoreni dani psihologije (str. 103). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Društvo psihologa Republike Srpske i Fakultet za pravne i poslovne studije Dr. Lazar Vrkatić. 
 • Salković, S., Ivanišević, D., Marijanović, J., Bogdanović-Čurić, J. i Vlašić, A. (2016). Relacije između bazičnih osobina iz alternativnog petofaktorskog modela ličnosti i kompleksa infantilne inferiornosti. U: Knjiga sažetaka III. otvoreni dani psihologije (str. 101). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Društvo psihologa Republike Srpske i Fakultet za pravne i poslovne studije Dr. Lazar Vrkatić. 
 • Marijanović, J., Vlašić, A. i Ivanišević, D. (2016). Relacije dimenzija Zuckermanovog alternativnog petofaktorskog modela ličnosti i Adlerovog kompleksa inferiornosti. U: Knjiga sažetaka III. otvoreni dani psihologije (str. 108). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Društvo psihologa Republike Srpske i Fakultet za pravne i poslovne studije Dr. Lazar Vrkatić. 

 

Pored toga, polje mog najvećeg interesovanja i aktivnog djelovanja je terapeutski rad kojim se bavim nekoliko godina, budući da sam certificirani Hipnoteraput, certificirani Life Coach,  certificirani PEAT procesor, te certificirani praktičar Tehnike emocionalne slobode, pri međunarodnoj AAMET organizaciji (status praktičara možete provjeriti ovdje https://aametinternational.org/eft-practitioner/dijana-ivanisevic/).

U svom terapeutskom radu koristim više pristupa, metoda i tehnika i prilagođavam ih svakom pojedincu kako bih što brže i što lakše, na lično zadovoljstvo i zadovoljstvo svojih klijenata, došla do pravog rješenja njihovog aktuelnog problema, te ih potakla u njihovom daljem rastu i razvoju. Također, često radim i na razvoju potencijala kod studenata, sportaša i poslovnih ljudi koji žele biti/raditi/imati – više i bolje, i u tome posebno uživam, jer osjećaj da si nekome pomogao da uz lični angažman i upornost postane najbolje verzija sebe je za mene najveća nagrada. 

Živim u Mostaru, sa suprugom i troje divne djece, i svoju porodicu, bez obzira na odlična poslovna dostignuća, smatram svojim najljepšim uspjehom.

Ipak, veoma uživam i u svome poslu, saradnji sa svojim klijentima i postizanju naših zajedničkih ciljeva i uspjeha.